Miền Bắc - Northern Việt Nam, 2002 - Mr T Photography
Powered by SmugMug Log In

Ao Thiêng Thiền Quang
Thiêng Thiền Quang pond
Vǎn Miếu
Temple of Literature
Hà Nội
Việt Nam - Aug 2002

200208hanoivanmieuthienquangwellvietnam